Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

1. Ημερομηνία διενέργειας των εκλογών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.127 (ΦΕΚ 174 Α’/7.9.2009), οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ. 96/2007.

2. Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων του Κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ.1 του Π.Δ.96/2007).

Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:

α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.( άρθρο 5 του Π.Δ 96/2007).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ.5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ.96/2007).

3. Προσέλευση και αναγνώριση των ψηφοφόρων

(Άρθρο 82 του Π.Δ. 96/2007)

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, ένας-ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες ή όπως ειδικότερα ορίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα, οι οποίοι ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία.

Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή, βεβαίωση της υπηρεσίας τους ή της μονάδας τους ότι δεν έχουν εγγραφεί στις καταστάσεις του άρθρου 27 του Π.Δ.96/2007, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένοι.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής (με τέτοιες έντυπες βεβαιώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα άρθρο 83 παρ.6 του Π.Δ. 96/2007).

4. Διπλοεγγεγραμμένοι

Σε περίπτωση τυχόν διπλοεγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραμένου εκλογέα η ένδειξη Δ (διπλοεγγεγραμμένος)

Κατά την υπογραφή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να δοθεί από τους δικαστικούς αντιπροσώπους ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα και ιδιαίτερα στην ορθή αναγραφή του ειδικού εκλογικού αριθμού, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.Με αυτές τις έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις, εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.

5. Ετεροδημότες

Όπως είναι ήδη γνωστό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους ετεροδημότες εκλογείς να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στην περίπτωση αυτή, πριν από το όνομα κάθε ετεροδημότη στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, φέρεται η ένδειξη Ε. Στους εκλογείς αυτούς, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

Συνεπώς οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν πρέπει να επιτρέπουν σε εκλογείς, οι οποίοι φέρουν την ένδειξη Ε στο βασικό εκλογικό κατάλογο, να ψηφίσουν.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι, για τον υπολογισμό των πραγματικά εγγεγραμμένων κάθε κοινού εκλογικού τμήματος, θα πρέπει να αφαιρούνται οι ετεροδημότες και να θεωρούνται εγγεγραμμένοι μόνο όσοι δεν φέρουν την ένδειξη Ε έμπροσθεν του ονόματός τους.

Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η πλασματική εμφάνιση στοιχείων, που αφορούν τόσο στο σύνολο του εκλογικού σώματος όσο και στο ποσοστό αποχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών παρέχονται σε σχετική εγκύκλιό μας.

6. Έκφραση προτίμησης εκλογέων υπέρ υποψηφίων των συνδυασμών

Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς και

δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Συνιστάται στους δικαστικούς αντιπροσώπους η ανάρτηση πινακίδας σε κάθε εκλογικό τμήμα και σε εμφανές σημείο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που τίθενται από τους εκλογείς.

Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου, επισυνάπτεται πίνακας με τον αριθμό των εδρών, των υποψηφίων και των σταυρών προτίμησης, ανά εκλογική περιφέρεια.

Τα θέματα τα σχετικά με τους σταυρούς προτιμήσεως ρυθμίζονται διεξοδικά στα άρθρα 72, 73 και 74 του Π.Δ. 96/2007.

7. Ψηφοφορία στρατιωτικών, ναυτικών, μελών εφορευτικών επιτροπών, εφόρων, τακτικών και αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ανδρών φρουράς, διερμηνέων τουρκικής γλώσσας και κρατουμένων

α) Όσα αφορούν στην ψηφοφορία των εν λόγω κατηγοριών εκλογέων, ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια στα άρθρα 54, 62, 69 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008, 82 παρ.4, 6 ,7 και 8, 82 παρ.5 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008 και 83 παρ.5 του Π.Δ. 96/2007, καθώς και στην εγκύκλιό μας αριθ.38/54695/7.9.2009. Ειδικά για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας του άρθρου 64 της ανωτέρω νομοθεσίας, επειδή δεν καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, επισημαίνουμε ότι, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 62 και 69, που ρυθμίζουν τα σχετικά με την ψηφοφορία των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αντίστοιχα.

β) Επιπλέον, για την ψηφοφορία των ανδρών φρουράς των εκλογικών τμημάτων και του λοιπού στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, που διατίθεται για τις ανάγκες των εκλογών ή μετακινείται για άλλους υπηρεσιακούς λόγους, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 54 και 82 παρ.5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008 και 82 παρ.6 και 7 του Π.Δ. 96/2007. Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα του δήμου ή της κοινότητας όπου εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, βάσει ειδικών ονομαστικών καταστάσεων, που συντάσσονται και υπογράφονται από τον διοικητή της μονάδας στην οποία υπάγονται και εφόσον βέβαια είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επικυρωθεί από το οικείο Πρωτοδικείο. Οι καταστάσεις των εκλογέων αυτών, υποβάλλονται απευθείας στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 82 του Π.Δ. 96/2007.

Με την ίδια διαδικασία, ψηφίζει στο λιμένα έκτακτου κατάπλου και το προσωπικό των πολεμικών πλοίων, που λόγω υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα των εκλογών, δεν θα βρίσκεται σε προγραμματισμένο λιμένα κατάπλου.

Οι ναυτικοί ψηφίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.7 και 82 παρ.8 του Π.Δ. 96/2007 και στην αριθ.54960/8.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κρατούμενοι, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, ψηφίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.2 του Π.Δ. 96/2007 και τα οριζόμενα στην αριθ.55180/8.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί ψηφίζουν είτε στο Δήμο ή την Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την παρ.4 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008, το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 69 του Π.Δ.96/2007 αντικαταστάθηκε. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα και στους αναπληρωτές εφόρους καθώς και σε όσους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς μετέχουν στην εκλογική διαδικασία - και εφόσον έχουν οριστεί γι’ αυτό με σχετική απόφαση του οικείου εφόρου – να ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν.

ΔΕΛΤΥΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΙΛΗΣΕ - ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ Ανδρέας Μακρυπίδης: «Η Αιτωλοακαρνανία δικαιούται, πρέπει και μπορεί να πάει μπροστά»

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των Αιτωλοακαρνάνων στην προεκλογική ομιλία του υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Μακρυπίδη τη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009 στη πόλη της ελευθερίας, στη πρωτεύουσα του Νομού. Το Μεσολόγγι έστειλε ηχηρό μήνυμα για την μεγάλη νίκη, για την ελπίδα, για ένα καλύτερο αύριο.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας, ευχαρίστησε τους κατοίκους για την θερμή υποδοχή, τον ενθουσιασμό και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Αναφέρθηκε στα πολλά και πολύπλευρα προβλήματα του έλληνα πολίτη, της νεολαίας και ιδιαίτερα των εργαζομένων του τόπου μας. Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει την δύναμη, θέλει και μπορεί μέσα από μια δίκαιη, συνετή και αποτελεσματική πολιτική, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα του, να δώσει λύσεις και το στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε για ένα καλύτερο αύριο είναι στους τομείς:

  • των υποδομών

- της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με νέα ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα

- της πράσινης – βιώσιμης ανάπτυξης

«Ο έλληνας αγρότης δικαιούται και αξίζει ένα καλύτερο αύριο. Στηρίζουμε τον αγρότη και το εισόδημά του. Γι’ αυτό και μεταξύ άλλων, προτείνουμε με βάση τα στοιχεία της παραγωγής του 2007, την αύξηση από 7% σε 11% της επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν και η ελληνική οικογένεια πλήττεται από τον υπερδανεισμό. Εμείς για την οικονομία έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε άμεσα σχέδιο 100 ημερών, όπου μεταξύ άλλων θα προβλέπεται η ψήφιση νομοσχεδίων για τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη προστασία των δανειοληπτών. Στηρίζουμε την οικονομική δραστηριότητα με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, με ένεση ρευστότητας στην αγορά μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, με δημιουργία Ταμείου Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Αιτωλοακαρνανία έχει προοπτική και το ΠΑΣΟΚ με τη νέα προγραμματική του θέση, τις αξίες, τις ιδέες και τους στόχους του Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου -που θα είναι η νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της χώρας μετά τις εθνικές εκλογές- μπορεί και θα δώσει λύσεις στα πολλά, μεγάλα και χρόνια προβλήματα του τόπου μας».

Εγκαίνια από τον Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε περιφερειακά ιατρεία του Δήμου Ανακτορίου

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριος Σαλμάς , εγκαινίασε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Ιατρείο στα Παλιάμπελα, το νεοσυσταθέν Περιφερειακό Ιατρείο στο Θύρειο , αλλά και το Πολυδύναμο Ιατρείο στο Μοναστηράκι.

Ο Δήμαρχος Ανακτορίου κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο του Υφυπουργού, και ιδιαίτερα για τη συμβολή του στο Δήμο Ανακτορίου. Οι πρώτοι αγροτικοί ιατροί που θα εργαστούν στα Περιφερειακά Ιατρεία αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη επιλεγεί.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

Θάνος Μωραϊτης: Ισχυρό το μήνυμα του κόσμου της Ναυπάκτου στην ανοιχτή συγκέντρωση που πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 28/09/09

Μια ακόμη μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση, πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στη Ναύπακτο, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης, στο πλαίσιο της κορύφωσης της προεκλογικής του δραστηριότητας.
Ο Θάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του άσκησε δριμεία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Καραμανλή και σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, η απασχόληση, η γεωργία, τονίζοντας: « Ήταν …..δεξιοί στις πολιτικές τους και ….αδέξιοι στην υλοποίησή των πολιτικών τους. Όμως σας λέω ότι υπήρξαν και πολύ επιδέξιοι…
Ήταν επιδέξιοι για να επανιδρύσουν το κομματικό κράτος
Ήταν επιδέξιοι για να αδειάσουν τα ταμεία, να τζογάρουν τις συντάξεις των Ελλήνων.
Ήταν επιδέξιοι στο να σύρουν τη νέα γενιά της πατρίδας μας στη ντροπή και την ομηρία των stage.
Και είδαμε το εμπόριο ελπίδας αυτές τις μέρες με τα 12.ΟΟΟ ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής.
Ήταν επιδέξιοι να μοιράσουν τον πλούτο σε λίγους, να ευνοήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Καραμανλής, δυστυχώς για τη χώρα, απέτυχαν. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη συγκυρία για τον τόπο…. Εμείς δεν ζητάμε απλά την ψήφο του ελληνικού λαού στις 4 Οκτώβρη!»
Ο υποψήφιος βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε για άλλη μια φορά τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και εστίασε στις πολιτικές της πράσινης ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας πως η Αιτωλ/νία μπορεί να καταστεί νομός-μοντέλο αυτής της πολιτικής.
Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις και εμπαιγμό της τοπικής κοινωνίας της Ναυπάκτου στο θέμα του οικιστικού, τονίζοντας: «ο λαός της Ναυπάκτου θα τους στείλει στις 4 Οκτωβρίου τον λογαριασμό για όλα όσα βίωσε, για όλο αυτόν τον πρωτοφανή εμπαιγμό της τοπικής κοινωνίας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στην προώθηση λύσεων για το οικιστικό.
Με συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, με διαβούλευση.
Η Ναύπακτος δεν θα ξαναμπεί στο μύλο της μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και σκοπιμότητας .
Βάζουμε ψηλά τον πήχη γιατί η Ναυπακτία μπορεί. Ο τόπος αυτός έχει δύναμη. Έχουμε το όραμα για την Ναυπακτία του μέλλοντός μας, ……και όχι του μακρινού μέλλοντος…. που θα είναι ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, με αιχμή τον τουρισμό… και μάλιστα τουρισμό 4 εποχών.»
Κλείνοντας σε προσωπικό τόνο ο Θάνος Μωραΐτης, ζήτησε την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πρόσωπό του
, τονίζοντας πως ασυμβίβαστη επιλογή της ζωής του ήταν, είναι και θα είναι η συμπόρευση και οι κοινοί αγώνες με τους ανθρώπους του τόπου μας.
Το βράδυ της Δευτέρας, ο Θάνος Μωραΐτης είχε συνάντηση με ανθρώπους του χώρου της Υγείας σε club του Αγρινίου.
Την Τρίτη ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε στην Βόνιτσα, ενώ την Τετάρτη στις 7:30 μιλά στην Αμφιλοχία.
Η κεντρική προεκλογική εκδήλωση του Θάνου Μωραΐτη στην Αιτωλ/νία θα πραγματοποιηθεί στην Ι.Π. Μεσολογγίου, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Βασίλης Αντωνόπουλος: Επισκέψεις σε υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου και περιοδεία στο Δήμο Φυτειών.

Ο Υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Αντωνόπουλος το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2009 δέχτηκε στο πολιτικό του γραφείο στο Αγρίνιο πλήθος Αγρινιωτών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Εν συνεχεία περιόδευσε στην πόλη του Αγρινίου και επισκέφτηκε δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως την Αστυνομία, το ΙΚΑ, την ΔΟΥ, το Δημαρχείο και την ΔΕΥΑΑ. Η συμπάθεια του κόσμου προς το πρόσωπό του ήταν έκδηλη από την πλειονότητα όσων συνάντησε.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ.Αντωνόπουλος μετέβει στο Δήμο Φυτειών και περιόδευσε σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα συνοδευόμενος από τον γραμματέα του κόμματος, τον πρώην Δήμαρχο και ιατρό Π.Βραχά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου Θ.Κουτσουπιά, πλήθος δημοτικών συμβούλων αλλά και φορέων της περιοχής.
Σε όλα τα χωριά έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πολλοί ήταν αυτοί που έτρεξαν να τον χαιρετήσουν και να δηλώσουν την στήριξή τους για τις επερχόμενες εκλογές καθόσον η αναγνωρισιμότητά του είναι μεγάλη και ο κόσμος προσδοκά πολλά από αυτόν.
Τέλος, το βράδυ επέστρεψε στο Αγρίνιο και παρεβρέθει στην κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του κ.Λαμπρινίδη, όπου έλαβε χώρα και η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του νομού. Στο άκουσμα της υποψηφιότητας του Βασίλη Αντωνόπουλου ο κόσμος που παρεβρίσκονταν ξέσπασε σε θερμό, παρατεταμένο και εγκάρδιο χειροκρότημα.

Περιοδεία Σπήλιου Λιβανού σε Στάνου, Ματσούκι, Μαχαιρά, Μπαμπίνη και Φυτείες

Με μια μαχητικότητα που εντείνεται διαρκώς ο Σπήλιος Λιβανός συνεχίζει να δίνει τον αγώνα της νίκης για τη Νέα Δημοκρατία στην Αιτωλοακαρνανία. Το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου ο Σπήλιος Λιβανός περιόδευσε στις περιοχές Στάνου, Ματσούκι, Μαχαιρά, Μπαμπίνη και Φυτείες.
«Η νίκη για την παράταξη κερδίζεται άνθρωπο με άνθρωπο, χωριό με χωρίο, πόλη με πόλη» τόνισε ο Σπήλιος Λιβανός. «Από την Πρώτη Γραμμή και με αίσθημα ευθύνης για το τόπο μας. Για το μέλλον της αγαπημένης μας Αιτωλοακαρνανίας, για να διατηρήσουμε την πορεία ανάπτυξης που ξεκίνησε στα χρόνια της σημερινής Κυβέρνησης. Πάμε μπροστά την Αιτωλοακαρνανία με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή. Δεν την εγκαταλείπουμε στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ του ήξεις – αφήξεις. Στο ΠΑΣΟΚ των ανέξοδων και ανεφάρμοστων υποσχέσεων. Στο ΠΑΣΟΚ της προχειρότητας που το βλέπουμε κάθε μέρα αλλάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας από την αβεβαιότητα που μας υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Μαζί, από την Πρώτη Γραμμή εξασφαλίζουμε το αύριο της Αιτωλοακαρνανίας».

O υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Κατερινόπουλος μίλησε σε δυναμική συγκέντρωση στο Μεσολόγγι.

"Είμαστε πολύ περήφανοι που ως Αιτωλοακαρνάνες έχουμε αυτή την Ιερή Πόλη πρωτεύουσα του νομού μας. Μια Ιερή Πόλη που άφησε το στίγμα της σε όλο τον κόσμο και σήμερα, ενώ έπρεπε να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα, κάποιοι πιστεύουν πως με ψίχουλα γίνεται σωρός" ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Κατερινόπουλος, απευθυνόμενος στους πολίτες του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής κατά την ομιλία του την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Οι πολίτες του Μεσολογγίου συγκινημένοι καταχειροκρότησαν τον κ. Κατερινόπουλο όταν αναφέρθηκε στους στίχους του Εθνικού μας ποιητή λέγοντας "Τα μάτια μου δεν είδαν άλλο τόπο ενδοξότερο από τούτο δω το αλωνάκι".
"Μερικές μέρες πριν ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μεσολόγι σε μια σύντομη επίσκεψη. Το Μεσολόγγι και ο κόσμος του δεν έχει ανάγκη τις σύντομες επισκέψεις. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να ρίξει στάχτη στα μάτια κανενός. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο έργο της μαρίνας Μεσoλογγίου. Η μαρίνα Μεσολογγίου όμως από μόνη της δεν σώζει την κατάσταση. Δεν μας είπε ο κ. Καραμανλής τι σκοπεύει να κάνει με το ΤΕΙ Μεσολογγίου που δική του Υπουργός θέσπισε τη βάση του 10 για να μείνει στη συνέχεια το Μεσολόγγι χωρίς φοιτητές. Ναι, να υπάρξουν νέα τμήματα ΤΕΙ. Να είναι όμως με ελκυστικό αντικείμενο ώστε να επιλεγούν από τα παιδιά;" είπε ο κ. Κατερινόπουλος.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως "το ομορφότερο μέρος στον κόσμο είναι το ηλιοβασίλεμα στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Που είναι όμως οι τουριστικές υποδομές που θα βγάλουν από την απομόνωση την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή; Ποια θα είναι τύχη των ψαράδων; Το Μεσολόγγι δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο στις εορτές Εξόδου, αλλά όλο το χρόνο. Το Μεσολόγγι απαιτεί τις υποδομές. Απαιτεί από την ΚΕΔ να λύσει το θέμα της γης. Να δώσει στο δήμο όλα αυτά που δικαιούται. Ας σταματήσει πια να ταλαιπωρεί τους κατοίκους. Δεν μπορεί το Μεσολόγγι και δεν επιτρέπεται να είναι κλεισμένο μέσα σε μερικά στρέμματα γης και τα υπόλοιπα να βρίσκονται στα χέρια της ΚΕΔ.
Για το Βατοπέδι ήξεραν πίσω από τις κλειστές πόρτες να βάζουν υπογραφές. Για το Μεσολόγγι που διεκεδικεί αυτά που του ανήκουν κανείς δεν ανοίγει τις πόρτες.
Ε, λοιπόν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι δεν αξίζουν τέτοιες συμπεριφορές. Ο κ. Μαρκογιαννάκης μερικούς μήνες πριν επισκέφθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση και είδε τα χάλια στα οποία εργάζονται τόσοι άνθρωποι. Τι έκανε μέχρι σήμερα; Το τίποτα είναι λίγο".

Το νεοσύστατο Περιφερειακό Ιατρείο Κανδήλας εγκαινίασε ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς.


Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάριος Σαλμάς, εγκαινίασε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το νεοσύστατο Περιφερειακό Ιατρείο Κανδήλας, παρουσία του Δημάρχου Αλυζίας, κ. Τριποτσέρη Δημήτριου, και πλήθος κόσμου.
Μεταξύ άλλων ο κ. Σαλμάς είπε ότι «θα εξυπηρετούνται πλέον οι ανάγκες πολλών πολιτών και σε συνδυασμό με το Κέντρο Υγείας Μύτικα στο δήμο Αλυζίας, για το οποίο έχουμε εξασφαλίσει 1.187.000 ευρώ και το οποίο έχει αρχίσει να κατασκευάζεται και θα λειτουργήσει σύντομα, θα αλλάξει η εικόνα στη δυτική μεριά του Ξηρόμερου».
Ο Δήμαρχος Αλυζίας με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για τη μεγάλη του συμβολή στο δήμο Αλυζίας, τόσο με την κατασκευή του νεοσύστατου Κέντρου Υγείας στο Μύτικα και τη σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου στην Κανδήλα, όσο και με την εξασφάλιση πιστώσεων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τις υπόλοιπες οικονομικές ενισχύσεις.
Ακόμη, ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα εγκαινιάσει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το νεοσύστατο Περιφερειακό Ιατρείο στα Παλιάμπελα, όπως επίσης, και το νεοσυσταθέν Περιφερειακό Ιατρείο στο Θύρρειο αλλά και το Πολυδύναμο Ιατρείο στο Μοναστηράκι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλα τα νεοσυσταθέντα Περιφερειακά Ιατρεία έχουν ήδη επιλεχθεί οι πρώτοι αγροτικοί ιατροί που θα υπηρετήσουν σε αυτά.
...................................................................................
Η κεντρική προεκλογική ομιλία του Μάριου Σαλμά στο Αγρίνιο.
Η κεντρική ανοιχτή προεκλογική ομιλία του κ. Μάριου Σαλμά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Αγρίνιο, στην πλατεία Δημάδη (Ταχυδρομείο).

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Ανοικτά θα είναι τα Κ.Ε.Π. της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας την ημέρα των εκλογών.


Κατά την ημέρα διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών (Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας θα παραμείνουν ανοικτά από τις 08:00 το πρωί έως 20:00 το βράδυ, προκειμένου να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες κάθε πληροφορία σχετική με την διαδικασία της ψηφοφορίας.
Επίσης και το Σάββατο 03-10-2009 τα Κ.Ε.Π. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα είναι ανοιχτά από τις 08:00 το πρωί ως τις 20:00 το βράδυ.
Κ.Ε.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μεσολόγγι: Σπύρου Τρικούπη 23
Τηλ.: 2631-55416, 55417 fax: 26310-51582
Αγρίνιο: Ηλία Ηλιού & Καζαντζή 10
Τηλ.: 26410-39670-3 fax: 26410-41477

Το Κέντρο Υγείας Κατούνας θεμελίωσε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς.


Το Κέντρο Υγείας Κατούνας θεμελίωσε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριος Σαλμάς παρουσία του Δημάρχου Μεδεώνος κ. Ιωάννη Σεραφή και εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής.
Το Κέντρο Υγείας συστήθηκε το Φεβρουάριο του 2009 με οργανισμό στον οποίο προβλέπονται 28 οργανικές θέσεις προσωπικού, ενώ για την κατασκευή του εξασφαλίστηκε πίστωση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ.
Είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Υγείας με τον Δήμο Μεδεώνος, ο οποίος πραγματοποίησε μελέτη για την επίβλεψη και τη δημοπράτηση του έργου που ολοκληρώθηκε πριν από δύο μήνες. Ηδη έχει προκύψει ανάδοχος και η κατασκευή του Κέντρου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες. Είναι το πρώτο Κέντρο Υγείας που συστήνεται και κατασκευάζεται ύστερα από πολλά χρόνια στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Στην ομιλία του ο Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην σημασία του έργου που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας στην περιοχή Ξηρομέρου. Επίσης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την ταχύτητα ολοκλήρωσης και ωρίμανσης των μελετών. Και όπως υπογράμμισε ο κ. Σαλμάς τα έργα αυτά «δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση. Δεν έχουν πολιτικό χρώμα αλλά ανήκουν στους πολίτες που ζουν εδώ, και στις επόμενες γενιές». Επίσης παρουσίασε το σημαντικό έργο που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αιτωλοακαρνανία στον τομέα της υγείας.
Προλογίζοντας τον Υφυπουργό ο Δήμαρχος κ. Σεραφής τον ευχαρίστησε για τη γενικότερη προσφορά του στο Δήμο Μεδεώνος και χαρακτηριστικά είπε ότι τα συνολικά έργα και η χρηματοδότηση την οποία εξασφάλισε ο κ. Σαλμάς στους 8 μήνες που συμμετέχει στην κυβέρνηση αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ όσο, είπε χαρακτηριστικά «είναι η χρηματοδότηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑ για 6 χρόνια, εσείς τα δώσατε σε 5 μήνες στο Δήμο μας» είπε ο Δήμαρχος και « όλοι αυτό θα θυμούνται κύριε Υφυπουργέ, το έργο σας στο Κέντρο Υγείας, τα οδικά έργα στον Αετό και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα Τρύφου».

Κεντρική πολιτική ομιλία του Πάνου Κουρουμπλή στην Αθήνα Η “ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ” ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ


Με πρωτόγνωρη συμμετοχή οι ετεροδημότες Αιτωλοακαρνάνες στην Αθήνα γέμισαν ασφυκτικά όλες τις μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων του ξενοδοχείου PARK (Λεωφόρος Αλεξάνδρας) δίνοντας δυνατό παρόν στην πολιτική ομιλία του υποψήφιου βουλευτή Αιτωλ/νιας Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των διοργανωτών της εκδήλωσης, οι Αιτωλοακαρνάνες όλων των ηλικιών από κάθε συνοικία της πρωτεύουσας προσήλθαν εκφράζοντας την προτίμηση τους και την εκτίμηση τους στην ιστορική, πολιτική και ανθρώπινη προσωπικότητα του Πάνου Κουρουμπλή.
Πρωτοκλασάτα στελέχη μέλη και φίλοι της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, του επεφύλαξαν εγκάρδια υποδοχή, αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά του στον τόπο, τους κοινωνικούς αγώνες του την στήριξη που παρείχε στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τιμώντας τον ταυτόχρονα με την έκδηλη παροχή της εμπιστοσύνη τους να τους εκπροσωπήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
Φανερά συγκινημένος από τις αυθόρμητες και πηγαίες εκδηλώσεις εκτίμησης των πολιτών ο υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Πάνος Κουρουμπλής, από το βήμα της εκδήλωσης μίλησε στη καρδιά και το νου όλων.
Σημαντική ήταν η ιδιότητα που προσέδωσε στην πολιτική πορεία του Παναγιώτη Κουρουμπλή ο δήμαρχος ΑΧΑΡΝΩΝ κ. Παναγιώτης Φωτιάδης, ο οποίος μίλησε με θερμά και ζεστά λόγια για τους αγώνες, και τις πολιτικές δράσεις και επιλογές του Κουρουμπλή, χαρακτηρίζοντας τον “ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ”.
Στην ομιλία του ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τόνισε:
“Σήμερα η νεολαία ζει μια παρατεταμένη εφηβεία. Καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε στο αδήριτο ερώτημα, γιατί ενώ οι νέοι διαθέτουν στην εποχή μας τις περισσότερες δυνατότητες από κάθε άλλη εποχή, εισπράττουν τις λιγότερες ευκαιρίες από κάθε προηγούμενη.
Πρέπει να εργαστείτε, να διεκδικείστε και να συγκρουστείτε, για μια παιδεία και μια κοινωνία ίσων δυνατοτήτων, από το ίδιο σημείο εκκίνησης, ώστε να είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων του καθένα η εξέλιξη σας και όχι αποτέλεσμα της κοινωνικής του θέσης.
Αντισταθείτε. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε.
Πρέπει να μετατρέψετε την εποχή σε μια εποχή μαχόμενων, αισιόδοξων νέων. Απαλλαγείτε από τον παραπόταμο του εγώ και δημιουργήστε ένα ισχυρό ρεύμα του πανανθρώπινου ποταμού του “εμείς”. Αφυπνίστε τη δύναμη της θέλησης σας και θα νοιώσετε την ομορφιά του μάχιμου αισιόδοξου ανθρώπου.
Στη συνέχεια ανέπτυξε ένα νέο κοινωνικό πρόταγμα αγώνα με συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Αιτωλοακαρνανία νομός πιλότος σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης στον πόλεμο κατά της νέας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Παραβρέθηκαν οι: Α. Τζοχατζόπουλος, Γ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Παπαλέξης, Δ. Καρακώστας, Μ. Παράσχος Π. Τρυφιάτης Π. Τζαχρήστας, αρκετοί συνδικαλιστές και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Αιτωλοακαρνανίας Στάθης Λουκόπουλος.
foto art angelos

Ναύπακτος – Αμφιλοχία – Μενίδι – Αιτωλικό, μαζί με τον Ανδρέα Μακρυπίδη για τη μεγάλη νίκη.Μεγάλη η ανταπόκριση των κατοίκων στις ομιλίες του υποψήφιου βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009 στη Ναύπακτο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009 στην Αμφιλοχία και στο Μενίδι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 στο Αιτωλικό. Στις ομιλίες του ο υποψήφιος βουλευτής τόνισε ότι η Αιτωλοακαρνανία δικαιούται, μπορεί και πρέπει να πάει μπροστά και δεσμεύτηκε να είναι με όλες του τις δυνάμεις αρωγός στην προσπάθεια αυτή. Αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο, αξιολογημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που διαθέτει δίκαιες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις για τα πολλά, μεγάλα και χρόνια προβλήματα του τόπου μας.
Σχετικά με τα αγροτικά θέματα δήλωσε: «Δεσμευόμαστε και εγγυόμαστε για την αγροτιά και την ύπαιθρο τη δημιουργία μιας νέας αγροτικής οικονομίας, την ουσιαστική πολιτική διαχείρισης της αγροτικής γης με κίνητρα στους νέους αγρότες δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών».
Τέλος, ο κ. Μακρυπίδης υπογράμμισε την αναγκαιότητα αξιοποίησης των μεγάλων τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής της Ναυπακτίας, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ με σχεδιασμό, προγραμματισμό και έμφαση στις τοπικές ιδιαιτερότητες θα οδηγήσει την Αιτωλοακαρνανία σε τροχιά ανάπτυξης και την Ελλάδα σε πρόοδο και ευημερία με εγγυητή τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του υποψήφιου Βουλευτή της Ν.Δ. Αλέξανδρου Φραίμη στον Αστακό.

Με κάθε επισημότητα και πολιτικό ενθουσιασμό και με πλήθος παρευρισκομένων πολιτικών φίλων, ψηφοφόρων και επισήμων, πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα εγκαίνια και ο καθιερωμένος αγιασμός του εκλογικού κέντρου του υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ, Φραίμη Αλέξανδρου στον Αστακό. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φραίμη Αλέξανδρου, που τις τελευταίες μέρες περιοδεύει στo νομό Αιτωλοακαρνανίας και έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του γραφείου του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να του δείξουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Ο Φραίμης Αλέξανδρος με εξαιρετική ομιλία και με ιδιαίτερο δυναμισμό, τόνισε την επιτακτική ανάγκη εκλογικής νίκης της Ν.Δ, ώστε να ολοκληρωθούν τα σημαντικά έργα υποδομής και να συνεχιστεί η ανάπτυξη που πραγματοποιούνται και δίνουν νέα πνοή στην Αιτωλοακαρνανία τα τελευταία έξι χρόνια. Ο Φραίμης Αλέξανδρος συνεχίζει την περιοδεία του σε όλο το νομό κερδίζοντας την αγάπη και την προτίμηση του κόσμου.
Πηγή: http://alexandrosfraimis.wordpress.com/

Πολύς κόσμος στην προεκλογική συγκέντρωση του Θανάση Κατερινόπουλου στην Αθήνα.


Ο Θανάσης Κατερινόπουλος, υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποίησε προεκλογική ομιλία στην Αθήνα την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Σκληρή κριτική άσκησε στην πολιτική της Ν.Δ. ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Αιτωλοακαρνανία Θανάσης Κατερινόπουλος, μιλώντας σε ετεροδημότες της Αθήνας στην κατάμεστη αίθουσα του "Κεραμεικού". Μέσα σε ένα ζωηρό ακροατήριο όλων των ηλικιών ο κ. Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στις υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και στα τεράστια προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η διακυβέρνηση της Ν.Δ., ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα τόνισε πως "ο νομός μας πλήρωσε και με το παραπάνω τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ύπαιθρος έχει εγκαταλειφθεί. Σημειώθηκε μεγάλη μείωση στο αγροτικό εισόδημα ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των εμπορικών τιμών στα βασικά αγροτικά προϊόντα, όπως το βαμβάκι το καλαμπόκι, το λάδι, τα εσπεριδοειδή, αλλά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα( γάλα, κρέας). Η μείωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τα εγχώρια στοιχεία από 20% έως 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την πενταετία 2004-2008 το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε περίπου 17%». Για το νομό Αιτωλοακαρνανίας η κατάσταση είναι απογοητευτική αφού η εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας «έβγαλε» από το χωράφι τον αγρότη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παραγωγή. Ταυτόχρονα σημειώθηκε έκρηξη στο κόστος παραγωγής από το 2004- 2008 κοντά στο 40%, αφού οι τιμές στα λιπάσματα, τα αγροτικά εφόδια οι σπόροι και τα καύσιμα αυξήθηκαν με αλματώδη ρυθμό κυρίως κατά το 2007.
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτώβρη πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα των Αιτωλοακαρνάνων αγροτών και κτηνοτρόφων και να δώσει άμεσα λύσεις. Νέες καλλιέργειες και υποδομές είναι απαραίτητες για να βγει ο μεγαλύτερος νομός από την απομόνωση που τον έφερε η κυβέρνηση της Ν.Δ."
Αναφερόμενος στις υποδομές ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε "πως πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ανάπτυξη του κατεξοχήν αγροτικού και κτηνοτροφικού νομού στον τομέα των υποδομών. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις και φυσικά δεν μπορείς να μεταφέρεις γρήγορα τα προιόντα στις αγορές της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε ένα νομό με τόσα νερά και όμως να μην υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές άρδευσης. Άρα μιλάμε για την άρδευση – ύδρευση Κάτω Βάλτου και Αμφιλοχίας, το αρδευτικό Παφίας – Παραβόλας, το αρδευτικό Μακρυνείας – Αρακύνθου, το αρδευτικό Άγιου Ηλία – Σταμνά και Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου, το φράγμα Αχυρών και φυσικά πρέπει αν λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμού ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.
Ταυτόχρονα η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με νέα ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα και φυσικά η πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν πρέπει όμως να μπουν σε δεύτερη μοίρα οι υπόλοιπες ανάγκες. Η σύνδεση του Δυτικού Οδικού Άξονα με το Πλατυγιάλι Αστακού, η παράκαμψη Αμφιλοχίας και η κατασκευή του οδικού δικτύου Αμβρακίας – Ακτίου. Η κατασκευή των οδικών δικτύων: Αγρίνιο – Καρπενήσι, Θέρμο – Ναύπακτος και Παρατριχώνια οδός, η ανέγερση του νέου νοσοκομείου Αγρινίου".
Ο κ. Κατερινόπουλος μίλησε όμως και για την ασφάλεια των πολιτών λέγοντας πως" ο ελληνικός λαός βιώνει την υστέρηση η οποία είναι αναμφισβήτητη. Στην αστυνομία υπηρετούν 52 χιλ άνθρωποι και οι σχέση αστυνομικού προς πολίτη είναι 1 προς 200 ενώ ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκές χώρες είναι 1 προς 650. Άρα δεν τίθεται θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Απαιτείται ριζική αλλαγή του οργανογράμματος της αστυνομίας. Διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης του αστυνομικού. Καθιέρωση της δια βίου εκπαίδευσης αυτού σε περιφερειακά κέντρα εκπαίδευσης. Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής. Ξεκαθάρισμα του καθηκοντολογίου των αστυνομικών.
Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί μια σειρά αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί μεμονωμένα στην αστυνομία, που μόνο αστυνομικό έργο δεν είναι, πρέπει άμεσα να αφαιρεθεί. Ο προσανατολισμός όμως της αστυνομίας πρέπει να είναι ο σεβασμός στον Έλληνα πολίτη και στα δικαιώματά του. Σεβασμός στο σύνταγμα της Χώρας και να καταλάβουν όλοι ότι η αστυνομία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κομματικού μηχανισμού. Το προσωπικό της προέρχεται από τους πολίτες και πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες αυτής της χώρας".
Ο κ. Κατερινόπουλος έκλεισε την ομιλία του στέλνοντας μήνυμα νίκης καλώντας τους Αιτωλοακαρνάνες να στρατευτούν για την Αιτωλοακαρνανία το μεγαλύτερο και ομορφότερο νομό της χώρας. "Μια ματιά στο χάρτη αρκεί. Αιτωλοακαρνανία ισχυρή. Ελλάδα ισχυρή".
(*Oι φωτογραφίες εκτός από τη πρώτη είναι Foto art agelos)

Δυναμική η παρουσία του κόσμου, στην ομιλία του Ανδρέα Μακρυπίδη στο Θέρμο.Σε συγκέντρωση εκατοντάδων συμπολιτών μας στο Θέρμο μίλησε τη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Μακρυπίδης, συνεχίζοντας να οργώνει κάθε πόλη και χωριό της Αιτωλοακαρνανίας.
Παρουσία φορέων και πλήθους φίλων του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μακρυπίδης παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης τονίζοντας ότι αποτελούν συμβόλαιο τιμής και αλληλεγγύης με την κοινωνία.
Ο υποψήφιος βουλευτής τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε για την Αιτωλοακαρνανία, για το αύριο του τόπου μας, είναι στους τομείς:
- των υποδομών
- της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με νέα ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα
- της πράσινης – βιώσιμης ανάπτυξης
υπογραμμίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι η νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της χώρας μετά τις εθνικές εκλογές, μπορεί με τη νέα προγραμματική του θέση, τις αξίες, τις ιδέες και τους στόχους του Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου να εγγυηθεί ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά και τον τόπο μας.

Πρωτοφανής σε όγκο και παλμό η συμμετοχή στην ομιλία του Θάνου Μωραϊτη. Ηχηρό μήνυμα από τουs Ετεροδημότες της Αθήνας


«Σας ευχαριστώ γι’αυτό που ζω σήμερα. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτή η ανταπόκριση και η αγάπη με συγκινούν και με γεμίζουν ευθύνη για να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνη σας.»
Με αυτά τα λόγια και φανερά συγκινημένος ο υποψήφιος βουλευτής Αιτωλ/νίας του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης, ξεκίνησε την ομιλία του στους ετεροδημότες της Αθήνας, το βράδυ της Πέμπτης, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Η συμμετοχή του κόσμου υπήρξε ανεπανάληπτη μιας και όχι μόνον γέμισε ασφυκτικά η αίθουσα της εκδήλωσης αλλά και ο ημιώροφος, όπως και ο ισόγειος χώρος του ξενοδοχείου. Φίλοι του Θάνου, βρίσκονταν ακόμη και στο πεζοδρόμιο της Πανεπιστημίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.
Η συγκέντρωση ήταν υπερδιπλάσια αυτής που έγινε στον ίδιο χώρο το 2007. Στην ομιλία του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τόνισε πως «…ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω την παρακμή και να βάλουμε τη χώρα σε πορεία Εθνικής Ανάτασης. Μαζί με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Μαζί με όλους όσους θέλουν να ξαναδούν την πατρίδα μας να προοδεύει, να πρωταγωνιστεί στον κόσμο. Με ηγέτη, τον αυριανό Πρωθυπουργό της χώρας τον Γιώργο Παπανδρέου!
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Στις 4 του Οκτώβρη, ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης από όλους τους Έλληνες και τις Έλληνιδες. Ζητάμε την στήριξή τους να βγάλουμε την χώρα από το τέλμα. Και είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με κάθε αντίληψη και κάθε κατεστημένο που κρατά τον τόπο μας πίσω.»

Ιδιαίτερα επικριτικός υπήρξε ο Θάνος Μωραΐτης απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, επικέντρωσε όμως στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και απαριθμώντας τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου για την εθνική ανάταση.
Ιδιαίτερες αναφορές έκανε επίσης στη νεολαία, που είχε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση: «Μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Χωρίς πολλά λόγια , χωρίς λευκές επιταγές. Να κάνουμε μια νέα αρχή εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Μια νέα κοπέλα έγραψε πρόσφατα σ’ ένα blog. Είμαστε η γενιά με τα μισά ένσημα, τις μισές δουλειές, τις μισές ζωές». Ας το πούμε δυνατά λοιπόν σήμερα από εδώ ότι αυτή η γενιά δεν θα έχει και τα μισά όνειρα. Έχει δικαίωμα στο όνειρο, δικαιούται να ζήσει και θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Και λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Για τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην παιδεία. Για τις αντιμετώπιση της ανεργίας. Για την αύξηση της απασχόλησης. Για τη ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών. Για την προστασία του περιβάλλοντος.»
Ο Θάνος Μωραΐτης επίσης αναφέρθηκε και στο όραμα της πράσινης ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του πως η Αιτωλ/νία μπορεί να καταστεί νομός-πρότυπο αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου.
Κλείνοντας την ομιλία του ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην πορεία του στην πολιτική και το ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας τους στενούς δεσμούς που τον δένουν με την Αιτωλ/νία και τους ανθρώπους της: «Πιστεύω όμως ότι διαμορφώσαμε μια σχέση που ξεπερνά την πολιτική και θα έλεγα και τα κομματικά όρια. Γιατί πιστεύουμε και υπηρετούμε την ανθρώπινη πλευρά της πολιτικής. Γιατί πάνω από όλα πιστεύουμε στον τόπο μας. Πιστεύουμε ότι ο τόπος μας έχει δύναμη! Και η δύναμη του τόπου είναι οι άνθρωποί του. Και για εμένα είναι μια ασυμβίβαστη επιλογή ζωής να στηρίζομαι μόνο σε αυτή τη δύναμη….. Σε όλη μου την πορεία μοναδικό μου στήριγμα είχα εσάς και με εσάς θέλω να συνεχίσω…. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ , ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ. ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ. ΜΑΖΙ , ΠΛΑΙ - ΠΛΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ. Σας ζητώ λοιπόν να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την πορεία που θα αποδεικνύει …. ότι μπορούμε να υπερασπίσουμε την αυτονομία της πολιτικής, μπορούμε να μην έχουμε σχέσεις εξάρτησης …..μα πάνω απ΄όλα…. ότι μπορούμε να αλλάξουμε το τόπο μας

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

Υποψήφιος Βουλευτής με τους Οικολόγους Πράσινους στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας ο Στέλιος Φούντας.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ
πολιτικές μου ανησυχίες, από την εφηβεία (1984-85) με οδήγησαν στην απόρριψη των ιδεολογιών που κυριαρχούσαν τότε στην ελληνική κοινωνία. Ως μέλος μιας άτυπης παρέας νέων του Αγρινίου με οικολογικές ανησυχίες το 1984 συμμετείχα στο μαθητικό κίνημα της πόλης, το οποίο είχε εναλλακτικά στοιχεία. Με την παράταξη με ονομασία “Παράθυρο στον Ήλιο” εξελέγην Πρόεδρος του 15μελούς του Β’ Λυκείου Αγρινίου το έτος 1984, “ψηλαφώντας” τα στοιχεία μιας “παιδείας για τον άνθρωπο και όχι για το σύστημα”. Το 1986 ως πρωτοετής φοιτητής της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και ταυτόχρονα εργαζόμενος σε βιβλιοπωλείο της οδού Σόλωνος γνώρισα την “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ” και η πολιτική μου αναζήτηση μ’ έφερε στο στέκι της Εναλλακτικής Κίνησης Οικολόγων. Παρακολούθησα ενεργά την “Περιπέτεια” των “ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ”. Το Μάρτιο του 1989 μαζί με άλλους φίλους από το Αγρίνιο ιδρύσαμε τον Εναλλακτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό ΡΑΔΙΟ ΟΡΑΜΑ. Τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία τέλος του 1990. Ζω στο Αγρίνιο από το 1991.Υιοθετώντας την κύρια φιλοσοφία της Πολιτικής Οικολογίας, όπως την περιγράφει η φράση “Σκέψου Παγκόσμια, δράσε τοπικά” παρενέβαινα πολιτικά σε αρκετά ζητήματα που αφορούσαν το Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Αναφέρω χαρακτηριστικά την παρουσία σε εκδηλώσεις ενάντια στο διαλυτήριο πλοίων στον Αστακό και αργότερα την CBI (1991 – 1994).Με τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα ως δάσκαλος αλλά και με συχνή αρθρογραφία στον τοπικό Τύπο ή παρουσία σε ραδιοφωνικές εκπομπές συνέχιζα την εσωτερική μου σύνδεση με την Πολιτική Οικολογία. Αμέσως μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος των «ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ» το 2002 έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του κόμματος. Συμμετείχα το 2003 στο Συνέδριο του, στην Πάντειο. Σε αγαστή συνεργασία με την εφημερίδα ”Πράσινη Πολιτική” και άλλους επιδίωξα με πείσμα την προώθηση των ιδεών αλλά και του Κόμματος στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Στο εσωτερικό δημοψήφισμα για τη λίστα του Ευρωψηφοδελτίου του 2004 επελέγην από τα Μέλη του Κόμματος ως υποψήφιος. Κάτω όμως από την πίεση του βιοπορισμού έγκαιρα παραιτήθηκα με επιστολή στο τότε Π.Σ.Ι δρύοντας, στο χώρο της εκπαίδευσης, ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Παράταξη το 2004 θέσαμε αρκετά ζητήματα Πράσινης Παιδείας σε ένα σκληρό συνδικαλιστικά χώρο όπως είναι η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Κορυφαία δράση της Παράταξης “ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ” η οργάνωση Ανακύκλωσης Σχολικών Βιβλίων σε 150 σχολεία της περιοχής σε συνεργασία με 9 Δήμους και τη βιωματική συμμετοχή χιλιάδων μαθητών. Η δράση αυτή γνώρισε πανελλαδική αναγνωρισιμότητα μέσα από δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής, αλλά και πλήθους Ιστοσελίδων. Το τοπικό κανάλι ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. έκανε αφιέρωμα προώθησης της Δράσης, έχοντας και τηλεφωνική παρέμβαση από το Νίκο Χρυσόγελο που ήταν καταλυτικός μιας και προσπέρασε την στενή αντίληψη περιορισμού απλά της ρύπανσης και της σπατάλης των φυσικών πόρων και μίλησε για πράσινες θέσεις εργασίας, πυροδοτώντας μια όμορφη συζήτηση, χρήσιμη για τη φυσιογνωμία του κόμματος μιας και οι κάτοικοι της περιοχής μας πίστευαν ότι είμαστε μόνο περιβαλλοντιστές.Ταυτόχρονα ως δάσκαλος σε σχολείο του Δήμου καταγωγής μου (Δήμος Φυτειών) υλοποίησα το “Παράδειγμα” ως προς ένα Σχολείο Κύτταρο Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Βιωματικής Εκπαίδευσης. Με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής που κατάγονται από τα ορεινά της Ηπείρου κατασκευάσαμε το “Κονάκι των Κτηνοτρόφων” αναδεικνύοντας και την αγροτική κληρονομιά αλλά και την αυτάρκεια των ανθρώπων που ζούσαν στη φύση. Ταυτόχρονα μέσω Γενικής Γραμματείας Δασών μας χορηγήθηκε ένα δασοπυροφυλάκιο, το οποίο με τον ανάλογο οπτικό εξοπλισμό χρησιμοποιήθηκε ως “Παρατηρητήριο Πουλιών και Περιβάλλοντος Λίμνης Αμβρακίας”. Σχολεία από τη Δυτική Ελλάδα επισκέπτονταν το Σχολείο μας και είχαν μια πλήρη ενημέρωση για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής. Αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, αλλά και της εκπομπής “Μένουμε Ελλάδα” και δε χρειάζεται να αναφέρω την αναπάντεχη πανηγυρική υποδοχή των τοπικών μέσων. Επίσης εκδόσαμε το βιβλίο « ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» το οποίο είναι ουσιαστικά μια μικρή λαογραφική και οικοτουριστική παρουσίαση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της λίμνης Αμβρακίας. (περιοχή Natura 2000).
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη του 2006 με δεδομένο το έργο μου στο Δήμο Φυτειών συμμετέχω ως συνεργαζόμενος στο ψηφοδέλτιο “Αναγέννηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”. Συμμετέχοντας στο Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Φυτειών οργανώνω σαφείς περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις. Τέτοια δράση ήταν και η διοργάνωση “ΛΙΜΝΑΙΑΣ ΒΡΑΔΙΑΣ” στην Αμβρακία στις 3/8/2009 – Γεγονός Πρωτοποριακό για την περιοχή, όσο κι αν είναι ρουτίνα οι δράσεις τέτοιου είδους για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Συντονιστή του Προεκλογικού Αγώνα του 2007 Νίκο Χρυσόγελο βολιδοσκοπούμε αρκετά πρόσωπα για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Σε ένα Νομό πυλώνα του δικομματισμού καταφέρνουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Παλιότεροι φίλοι ενεργοποιούνται αλλά και νέα μέλη εγγράφονται και έτσι γεννιέται η Πολιτική Κίνηση Αιτωλοακαρνανίας. Ένα μήνα μετά τις εκλογές (Οκτώβριος 2007) διοργανώνουμε εκδήλωση στο Ξενοδοχείο ΙΜΠΕΡΙΑΛ, όπου πραγματικά παραβρέθηκε ένα ποιοτικά ανώτερο κοινό που με ενδιαφέρον έστρεψε τα μάτια του πάνω μας.Αναλαμβάνοντας δράση και τα νεότερα μέλη διοργανώνουμε εκδηλώσεις στις 8 Δεκεμβρίου του 2007 στην Κεντρική Πλατεία του Αγρινίου, τον Απρίλιο και το καλοκαίρι του 2008 σε χωριά του Ξηρομέρου. Στις Ευρωεκλογές του 2009 ως απλό μέλος της Πολιτικής Κίνησης Αιτωλοακαρνανίας, συμμετέχω, αρθρογραφώ, εκπροσωπώ το κόμμα σε εκπομπές, (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές), επάνδρωση προεκλογικού περιπτέρου, περιοδείες κ.λ.π. Κείμενά μου γνωρίζουν την τιμή να είναι κεντρική ανάρτηση σε τοπικά (Agrinio news) αλλά και Κεντρικά (press-gr) blogs.Ως αρχαιότερο μέλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, πιστός στην ιδρυτική διακήρυξη, στο Καταστατικό και στις προγραμματικές προτάσεις του Κόμματος των Οικολόγων – Πράσινων, θέτω για πρώτη φορά υποψηφιότητα για μια θέση ευθύνης, όπως αυτή του μέλους του Π.Σ. και εκλέγομαι από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας τακτικό μέλος στο νυν Π.Σ. (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) .

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα στην Παπαδάτου Ξηρομέρου Αιτ/νίας στις 9/3/1968. Τελείωσα το Δημοτικό σχολείο στο χωριό μου και συνέχισα την Δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μου στο Αγρίνιο. Σπούδασα Δάσκαλος στην Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία από το 1985 μέχρι το 1988. Από το 1994 εργάζομαι σε σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας. Παρακολούθησα πρόγραμμα εξομοίωσης Πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ως εκ τούτου έχω αποκτήσει και το ανάλογο πτυχίο. Έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και Αυτοδιοικητικής επιμόρφωσης. Κατέχω τις βασικές γνώσεις των υπολογιστών(πιστοποίηση ΥΠΕΠΘ) και τις αγγλικής γλώσσας. Είμαι παντρεμένος με την Άννα Αρμπουνιώτη κι έχουμε αποκτήσει τρία παιδιά , το Λάμπρο , τη Μάγδα και την Κωνσταντίνα ,ηλικίας 12,7 και 5 ετών αντίστοιχα.
Στέλιος Φούντας

ΨΗΦΟΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Στις 4 του Οκτώβρη δεν ψηφίζουμε μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για το ποια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική θα έχουμε. Σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες με την ψήφο ή την απουσία τους επιλέγουν πως θέλουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι προσφέρουν μια επιλογή συνείδησης. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στη Βουλή σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών επιδιώκουν να στρέψουν την οικονομία προς κοινωνική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κατεύθυνση σε μια εποχή που βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Προωθούν μια συνεκτική πράσινη λύση που δημιουργεί 100.000 πράσινες θέσεις εργασίας, μειώνει το κοινωνικό χάσμα, ενδυναμώνει την υπεύθυνη οικονομία, προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλει στην προστασία του κλίματος. Επιδιώκουν από όποια θέση και αν έχουν στη Βουλή να συμβάλλουν στον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, στις βαθιές πολιτικές αλλαγές που χρειαζόμαστε ως χώρα, στην συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους*.
Ειδικά ο ρημαγμένος από τον δικομματισμό νομός Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκεται σε γενικευμένο μαρασμό εξαιτίας της εγκατάλειψής του από το συγκεντρωτικό Αθηναικό κράτος, ο νομός που απειλείται με λειψυδρία αν προχωρήσουν τα έργα εκτροπής του Αχελώου, ο νομός που απειλείται από καταστροφικές για το περιβάλλον επενδύσεις με δέλεαρ κάποιες θέσεις εργασίας, ο νομός που υστερεί σε πράσινες λύσεις στην οικονομία, ο νομός που δεν μπορεί να διαχειρισθεί ακόμα τα σκουπίδια του, να προστατέψει και να αναδείξει το φυσικό του πλούτο, είναι αναγκαίο να στηρίξει τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ώστε να προωθήσουν τις ρεαλιστικές προτάσεις της πολιτικής οικολογίας
ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Την Πέμπτη 24/9/2009 η ομιλία του Θάνου Μωραϊτη στους Ετεροδημότες της Αθήνας.Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του υποψηφίου Bουλευτή Αιτωλ/νίας του ΠΑΣΟΚ Θάνου Μωραΐτη στους ετεροδημότες της Αθήνας, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 7:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Ο Θάνος Μωραίτης, αναμένεται να μιλήσει για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ από τον πρόεδρο του κινήματος, Γιώργο Παπανδρέου. Στόχος, όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να γίνουν κοινωνοί της ρεαλιστικής και ειλικρινούς πρότασης του ΠΑΣΟΚ, που θα αποτελέσει και το πρώτο βήμα για την έξοδο από την κρίση. Ο υποψήφιος Bουλευτής πρόκειται επίσης να μιλήσει για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την Αιτωλ/νία και το μοντέλο ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθηθεί για τον νομό, μέσα από την Πράσινη οικονομία και ανάπτυξη. Στις προεκλογικές του ομιλίες μέχρι σήμερα, ο Θάνος Μωραΐτης, έχει τονίσει πως ο νομός μπορεί να καταστεί νομός πρότυπο για την πράσινη ανάπτυξη, μέσα από στοχευμένες πολιτικές. Στην Αθήνα το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί και στην κρίση που μαστίζει σήμερα ιδιαίτερα την νεολαία και να παραθέσει τις θέσεις του κινήματος. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι περιοδείες του Θάνου Μωραΐτη στην Αιτωλ/νία. Την Δευτέρα περιόδευσε στον Δήμο Νεάπολης και την Τρίτη μίλησε στην Κατούνα, ενώ την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα περιοδεύσει στον δήμο Χάλκειας. Αναφερόμενος στο debate των πολιτικών αρχηγών στάθηκε ιδιαίτερα στην απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με γενναιότητα και ειλικρίνεια δείχνει την αποφασιστικότητα του, ώστε να κάνει πράξη το όραμα του για την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι, ξεκάθαρα είπε πως πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, να σταματήσουν οι υδροβόρες καλλιέργειες και να δημιουργηθούν στην Θεσσαλία φράγματα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Πρόκειται για μια θέση που θα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους Αιτωλ/νες που χρόνια τώρα παλεύουν ενάντια στο έγκλημα της εκτροπής, που με πραξικοπηματικό τρόπο και χωρίς κανέναν διάλογο υλοποιεί η κυβέρνηση της Ν.Δ.»

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

Μήνυμα ΝΙΚΗΣ για το ΠΑΣΟΚ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ του Ανδρέα Μακρυπίδη, έστειλαν οι χιλιάδες ετεροδημότες Αιτωλοακαρνάνες της Αθήνας.


Σε μεγαλειώδη συγκέντρωση χιλιάδων ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων μίλησε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Μακρυπίδης τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας. Η πρωτοφανής συμμετοχή, ο ενθουσιασμός, ο παλμός και το πάθος των Αιτωλοακαρνάνων έστειλαν μήνυμα νίκης του ΠΑΣΟΚ και στήριξης στον Ανδρέα Μακρυπίδη.
Ο Ανδρέας Μακρυπίδης κατά την ομιλία του περιέγραψε τη σημερινή πολιτική συγκυρία τονίζοντας ότι η πολιτική της Ν.Δ. εδώ και πεντέμισι χρόνια ευνοεί τους λίγους και ισχυρούς (εφοπλιστές, βιομηχάνους, τραπεζίτες) σε βάρος των πολλών και αδυνάμων (εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρομεσαίοι) επισημαίνοντας πως μετά τις εκλογές θα αλλάξουμε πορεία, με μια νέα κυβέρνηση, με ισχυρή και αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο Παπανδρέου Πρωθυπουργό μακράς πνοής.
Οι υποσχέσεις διαψεύσθηκαν και για την ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ στην διακυβέρνηση της Ν.Δ.. Πεντέμισι χρόνια πέρασαν άπρακτα, με τα μεγάλα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη να παραμένουν στάσιμα. Το ΠΑΣΟΚ, αν και υπήρχαν παραλήψεις, έκανε και θα κάνει πολλά για την Αιτωλοακαρνανία. Ο υποψήφιος βουλευτής δεσμεύτηκε ότι θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή τονίζοντας πως το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε για την Αιτωλοακαρνανία, για το αύριο του τόπου μας, είναι στους τομείς:
- των υποδομών.
- της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με νέα ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα
- της πράσινης – βιώσιμης ανάπτυξης.
Αναφέρθηκε:
- στην ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων κτιριακών υποδομών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και την δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης.
- στην σύνδεση του Δυτικού Οδικού Άξονα με το Πλατυγιάλι Αστακού, στην παράκαμψη της Αμφιλοχίας με την κατασκευή του οδικού δικτύου Αμβρακίας – Ακτίου, στην κατασκευή των οδικών δικτύων: Αγρίνιο – Καρπενήσι, Θέρμο – Ναύπακτος και Παρατριχώνια οδός.
- στην ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου Αγρινίου.
- στο φράγμα Αχυρών.
- στην άρδευση – ύδρευση Κάτω Βάλτου και Αμφιλοχίας, στο αρδευτικό Παφίας – Παραβόλας, στο αρδευτικό Μακρινείας – Αρακύνθου, στο αρδευτικό Άγιου Ηλία – Σταμνά και Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου εκφράζοντας την στήριξη για χρηματοδότηση και επίλυση των προβλημάτων στους οργανισμούς ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.
Τέλος, ο υποψήφιος βουλευτής απευθυνόμενος στους χιλιάδες παρευρισκόμενους ετεροδημότες Αιτωλ/νες τόνισε:
‘‘…Η αγάπη, η εκτίμηση και η στήριξή σας στο πρόσωπό μου είναι αποτέλεσμα των ακατάλυτων δεσμών που μας ενώνουν εδώ και δεκαετίες μέσα από τους κοινούς μας αγώνες και προσπάθειες.
Χαιρέτησαν την εκδήλωση οι υποψήφιοι βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών Χρήστος Παπουτσής, Λούκα Κατσέλη, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Σπύρος Κουβέλης και Ροκοφύλλου Άννα.
Επίσης χαιρέτισε την εκδήλωση η Γραμματέας του Τομέα Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Ντίνα Λάζαρη.
Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους τον Ανδρέα Μακρυπίδη το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Παναγιωτακόπουλος Γιώργος, το μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΕ Φίλιππος Θωμάς ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΠΟΕ-ΔΟΥ Γιάννης Γρίβας και Γιάννης Καπελέρης, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας Ομοσπονδίας ΕΛΤΑ Γιώργος Βασιλόπουλος και Ηλίας Μπακέλας, ο Πρόεδρος ΠΟΣΕ - Ι.Κ.Α. και Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών Βασίλης Κόκκαλης.
Επίσης παραβρέθηκαν Πρόεδροι και μέλη των διοικήσεων των Ομοσπονδιών και Πολιτιστικών συλλόγων του πολιτιστικού κινήματος των ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων της Αθήνας (ΠΑΝΣΥ, ΟΠΣΥΞ, ΟΣΥΒΑ, ΟΣΥΤ, ΟΣΥΜ, ΟΣΥΝ).
foto art angelos