Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Οξύτατο πρόβλημα στο Περιφερειακό Ιατρείο Τ.Δ. Παπαδάτου – Δήμου Φυτειών – Καταγγελία από το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε καταγγελία προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Φυτειών με ομόφωνη απόφαση στη Συνεδρίαση της 23/6/2009, σχετικά με την εγκατάλειψη του Ιατρείου από την διορισθείσα Αγροτική Ιατρό, όχι με έγγραφη απόφαση αλλά με προφορική εντολή (!) του Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου, προκαλώντας και τον προβληματισμό του Συμβουλίου ως προς την νομιμότητα της ενέργειας. Ως εκ τούτου το Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδάτου ενόψει και του Καλοκαιριού που ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται είναι ουσιαστικά χωρίς Ιατρό, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων του χωριού αλλά και τους Θερινούς επισκέπτες του.
Aπό το Γραφείο Τύπου
Παραθέτουμε απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση του Δ.Σ. Φυτειών την 23/6/09 σχετικά με την συζήτηση του παραπάνω θέματος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ΄αρίθ. 9 από 23-6-2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα την 23-6-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αρίθμ. 3096/19-6-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/2006) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
.............................................................................................................................
ΘΕΜΑ 8ο: «Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου Τ.Δ. Παπαδάτου»
Αριθ. Απόφασης : 89/ 2009
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Σωτήριο Σταμουλάκη Πρόεδρο Τ. Δ. Παπαδάτου ο οποίος είπε τα εξής:
Στις 23-5-2009 συνεδρίασε έκτακτα το Τοπικό Συμβούλιο Παπαδάτου με μοναδικό θέμα την εγκατάλειψη του Περιφερειακού Ιατρείου. Αναφέρθηκε διεξοδικά στο ιστορικό της εγκατάλειψης του Περιφ. Ιατρείου Παπαδάτου από την διορισθείσα Ιατρό με την προφορική συναίνεση του Διοικητή του Νοσοκομείου .
Το περιφερειακό ιατρείο το επισκέπτεται περιστασιακά σε μη τακτικές ώρες και ημέρες Ιατρός από άλλο Π. Ιατρείο Τρύφου. Ακολούθως αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν προκύψει, κυρίως στο γηραιότερο πληθυσμό εφόσον δεν παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά έως καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς & τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων .
Τέλος , καλεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγείλει προς κάθε υπεύθυνο την στάση απαξίωσης και εγκατάλειψης του Π.Ι Παπαδάτου
Εν συνεχεία κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
To συμβούλιο αφού εξέτασε την πρόταση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταγγέλλει προς κάθε αρμόδιο του Ε.Σ.Υ. αλλά και προς τα ΜΜΕ , την απαξίωση και εγκατάλειψη του Π.Ι. Παπαδάτου από την διορισμένη αγροτική Ιατρό με τη συναίνεση των προϊσταμένων της καθώς και την παράνομη απόσπασή της στο Νοσοκομείο Αγρινίου .
Αφού έγινε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ακολουθούν οι υπογραφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου